پرتو
حقوقی اجتماعی

اسنادتجاری:

اسنادی هستندکه بدون توجه به این که صادرکننده آنهاتاجرباشندیاغیرتاجر،قواعدحاکم برقانون تجارت درموردآنهاجاری خواهدبود.

اسنادتجاری شامل(برات،سفته،چک،قبض انبار،بارنامه،اوراق قرضه)می باشند.

برات:بسیاری ازاحکامی که درسفته وچک جاری است درموردبرات هم صدق می کند.

ویژگی های اسنادتجاری:

1-تمامی اسنادتجاری قابلیت ظهرنویسی دارند.

2-ارزش اسناددرخودآنهاقیدشده است.

***3-تمامی امضاکنندگان اسنادتجاری دارای مسئولیت تضامنی هستند.

4-صدورسندتجاری به منزله تعهدنقدی است.

5-همیشه برای صادرکننده ودربرخی ازمواقع برای ظهرنویس وضامن ایجادمسئولیت می کند.

6-تمامی اسنادتجاری،اسنادعادی هستند.

7-دارنده سندتجاری بعدازرعایت شرایط شکلی می تواندازامتیازات قانونی ماده108ق.آ.د.م،بندسوم     بهره مندگردد.

8-صرف صدورسندتجاری موجب بری الذمه شدن صادرکننده نیست.

مثال:اگرامروزدرمعامله چکی رابه وجه مشخص قبول کردیم،صرف صدورموجب بری الذمه شدن فردصادرکننده نخواهدبود.

قانون گذاربرای برات تعریفی ارائه نکرده است اما:

حقوق دانها:سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستورمی دهدتامبلغی مشخص رادرتاریخ معین به شخص ثالث بپردازد،برات تنهاسندتجاری است که درآن سه نفرنقش دارند.

دستوردهنده:برات دهنده،بر ات کش،صادرکننده برات.

اخذکننده:دارنده برات.

ماهیت حقوقی برات:برات زمانی صادرمی شودکه بین دونفرمعامله ای صورت می گیردوشخص فروشنده به جای ثمن برات دریافت می کند.

*بنابراین رابطه اصلی دراین جریان بین فروشنده(دارنده برات)وخریدار(برات کش)برقراراست.

تعهدبراتی:به این معناست که تمامی امضاکنندگان برات دارای مسئولیت تضامنی هستند.

امضاکنندگان:برات گیر(محال علیه)فردی که مکلف به پرداخت وجه می شود،ظهرنویس،ضامن یاضامنین.

تعهدبراتی ازکجاناشی می شودومقایسه آن باحقوق مدنی؟

دراین خصوص دونظریه موجوداست: نظریه انتقال طلب ونظریه تبدیل تعهد.

1-نظریه انتقال طلب:

که ماهیت مدنی دارد،حقوق دانان حقوق مدنی عقیده دارندکه تعهدبراتی همان نظریه انتقال طلب است.

استدلال حقوق دانان مدنی:

به محض صدوربرات شخص بدهکاردین خودرامنتقل می کندبه شخص محال علیه.

حقوق دانهای حقوق تجارت که مخالف این نظریه می باشند:

تعهدبراتی باانتقال طلب کاملامتفاوت است به دوعلت زیر:

الف:به محض صدوربرات توسط مدیون مسئولیت اوبری نخواهد شد.

ب:درتعهدبراتی تمامی امضاکنندگان دارای مسئولیت تضامنی هستند،درحالی که درانتقال طلب به محض انتقال مسئولیت افرادبری خواهدشد.

2-نظریه تبدیل تعهد:

ماده293 قانون مدنی مرتبط است باتبدیل تعهدوحقوق دانهای حقوق مدنی معتقدندتعهدبراتی به منزله تبدیل تعهداست،پس همان عاملی است که رابطه رادرتعهدبراتی ایجادمی کند.

حقوق دانهای حقوق مدنی:

شخص الف،که صادرکننده برات است(متعهد) دروجه فردب(متعهدله)،باوجودفردج،شخص الف،تعهدخودرابه شخص ج منتقل می کند.یعنی تعهد،الف،صادرکننده تبدیل می شودبه تعهدشخص ج.

 

نظریه حقوق دانهای حقوق تجارت:

1-تبدیل تعهدبحثی است کاملامتفاوت وجدای ازتعهدبراتی،زیرا درحقوق مدنی تضمینات قبلی ساقط       می شود،امادرحقوق تجارت تضمینات بایکدیگرجمع می شود.

3-باتوجه به عنوان ظهرنویسی،مصداق ظهرنویسی رافقط دربحث اسنادتجاری داریم ودرتبدیل تعهد هیچ صحبتی ازظهرنویسی اسنادصورت نمی گیرد،لذادرموردهردونظریه(انتقال طلب وتبدیل تعهد)این نتیجه حاصل می شودکه تعهدبراتی که دربرات مطرح است،کاملاازبحث های حقوق مدنی جدامی شودوبرای صادرکنندگان وامضاکنندگان اسنادتجاری مسئولیت تضامنی  ایجادمی شود.  

 شرایط شکلی(صوری،ظاهری)برات:

ماده223ق.ت:

*امکان صدوربرات بامهریاامضابه تنهایی پذیرفته است.

1-قیدکلمه برات درروی ورقه:مانندچک یاسفته که درخودآن قیدشده است.

2-قیدتاریخ تحریردربرات،تاریخ تحریراگرباحروف یاعددنوشته شودایرادندارد،امااگربه هردوصورت باشدبهتراست.

3-اسم شخصی که بایدبرات راتادیه کند(محال علیه).

*آیاامکان داردفردصادرکننده درقسمت مشخصات برات گیرنام شخصی رابنویسدکه وجودخارجی ندارد؟

دراین باره دونظریه موجوداست:

الف:نظردکترستوده:امکان پذیراست،به دلیل این که حتی اگربرات گیرهم وجودخارجی نداشته باشدبازهم صادرکننده برات دارای مسئولیت است.

ب:نظردکتراسکینی:امکان صادرکردن برات بدون نام ومشخصات محال علیه وجودندارد.

استدلال:این موردنظیراین است که فردی چکی صادرکنددروجه بانکی که وجودخارجی ندارد،لذابرات هم نمی تواندبدون نام محال علیه صادرشود.

*آیاشخص صادرکننده برات می توانددرقسمت محال علیه نام خودرابنویسد؟

این عمل امکان پذیراست،امادراین صورت برات سفته محسوب شده ومشمول احکام سفته می شود.

4-تعیین مبلغ برات،حتمامبلغ بایدمشخص باشد،هم به صورت حروف وهم عدد،اگردرهرسندتجاری مبلغ باحروف وعددباشدواختلاف حاصل شوددراین جامبلغ حروفی قابل قبول است.

5-تاریخ تادیه.

6-مکان تادیه وجه برات.

7-اسم شخص دارنده برات.

*ازبندهفت چنین نتیجه گیری می شودکه امکان صدوربرات دروجه حامل وجودندارد.

8-تصریح تعدادنسخ.

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط ماده223چیست؟

دراین صورت سندامتیازات انحصاری برات درقانون تجارت راازدست می دهد.

شرایط ماهوی:

1-رضایت،رضایت شخص صادرکننده بوسیله امضایامهراعلام وحاصل می گردد.

***اصل استقلال امضائات:درقانون تجارت ودرتمامی اسنادتجاری هرشخص به واسطه هرامضادارای مسئولیت به خودش می باشد.

شخص الف:صادرکننده،فردب:دارنده وشخص ج:برات گیروظهرنویس وضامنین،چنان چه هریک ازاین افرادسند صادرشده راامضانمایندبه سبب امضادارای مسئولیت مستقل به خودمی شوند.

***اگرسندی صادرشدوشخصی به صورت صوری ازناحیه الف آن راامضانمودوسند به گردش افتاد ودیگران آن راقبول نمودندوضعیت مسئولیت افرادچگونه است؟

دراین حالت باتوجه به بحث مسئولیت تضامنی اشخاص دراسنادتجاری،شخص الف درمرحله حق طرح دعوی داردبرعلیه تمام افرادی که دراین سندتجاری نقش دارندوبااثبات جعل امضافاقدمسئولیت             می شود،امابقیه امضاکنندگان دارای مسئولیت هستندزیراامضای آنهادارای اصالت است.

ماده227ق.ت:وکالت درصدوربرات،دستوردهندآمر،صادرکننده وکیل درصدور.

وضعیت مسئولیت آمرووکیل چگونه است؟

حالت اول:صدوربرات برای آمربه واسطه دستوری که داده است ایجادمسئولیت می کند،امانکته مهم بحث مسئولیت وکیل است باشخص ثالث، اگرشخص وکیل درزمان صدورسمتش رابه ثالث اعلام بکند،دراین حالت شخص وکیل فاقدمسئولیت است،امااگربرخلاف این بودوسمتش رااعلام نکرددرمقابل شخص ثالث دارای مسئولیت است.

حالت دوم:رابطه بین وکیل وآمر:اگرشخص ثالث طلبش راازوکیل به دلیل عدم اعلام سمتش وامضائ وی درسندمطالبه ودریافت نمود،وکیل این حق راداردکه پس ازپرداخت مراجعه کندبه آمر برای مبلغی که به دستوراوپرداخت نموده است.

بنابراین شخص وکیل بایددرهنگام صدورسندبه شخص ثالث سمت وکالتش رااعلام واوراآگاه نمایدکه دستوردهنده فرددیگری است واوصرفاوکالت صدورسندازجانب وی راداردنه تعهدپرداخت وجه را.        

اهلیت مدنی واهلیت تجاری:

منظورازاهلیت مدنی همان بحث اهلیت درقانون مدنی یعنی اهلیت استیفااست،لذاچون بحث معاملات مطرح      می شودافرادباید(بالغ،عاقل،رشید)باشند.

ماده211ق.م:برای این که متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ،عاقل ورشیدباشند.

برای صدوربرات نیازبه اهلیت تجاری نیست،زیراصرف صدورچندبرات دال برتاجربودن فردنیست تاجرشخصی است که تجارت شغل وی باشد.

محل برات:عبارت است ازمبلغی که صادرکننده سندتجاری بایددرسررسیدسند،آن راپرداخت کند. آیاصادرکننده برات بایددرزمان صدور،نزدبرات گیرمحل داشته باشد؟خیر

رابطه صادرکننده(برات کش)بابرات گیر(محال علیه):

دراین حالت برات گیرمکلف است برات راقبول ومحل رابه دارنده سندپرداخت نماید.

رابطه صادرکننده وبرات گیردردوحالت زیرمتصوراست:

الف:صادرکننده،محل رادرتاریخ سررسیدبه برات گیرمی رساند،دراین وضعیت اگربرات گیر،برات راقبول نکند،شخص ثالث،دارنده بایدبه صادرکننده رجوع نماید.

ب:صادرکننده محل رادرتاریخ سررسیدبه برات گیرنمی رساند،دراین حالت هم دارنده حق رجوع به صادرکننده رادارامی باشدورابطه ومسئولیت بین صادرکننده ودارنده به قوت خودباقی است.

رابطه صادرکننده بادارنده برات:

اگربرات گیربرات راقبول کرد،صادرکننده فارغ ازبحث است،امادرصورتی که قبول نکنددراین حالت رابطه بین صادرکننده ودارنده باقی وپابرجاست.

برات سازشی:هدف ازصدوربرات سازشی صرفاکسب اعتباراست،برات سازشی براتی است که به موجب آن صادرکننده درزمان صدورقصدنداردحتی درسررسیدمحل رابه برات گیربرساند،درواقع صادرکننده قبل ازسررسیدشخصااقدام به پرداخت محل می نماید.

آیابرات سازشی معتبراست؟

بله چون دارنده به طلب خودمی رسدوقصدپرداخت وجودداردورعایت شرایط شکلی برات نیزمی شود.

قبول ونکول:

قبولی برات بدین معنی است که شخص برات گیردروحله اول مسئولیتش متزلزل بوده ووابسته به قبولی برات است،لذادر صورت عدم قبولی،برات گیرفاقدمسئولیت است،بنابراین تمامی مسئولیت هااززمانی شروع می شودکه شخص قبولی برات راعهده دارمی شود.       

*یکی ازوظایف اصلی شخص دارنده برات مراجعه اوبه محال علیه است برای تعیین تکلیف.

***شخص دارنده برات حتی قبل ازاخذقبولی محال علیه حق داردسندتجاری رامنتقل کند،زیرااسنادتجاری ذاتاماهیت گردشی دارند.

ماده228ق.ت:قبولی برات درخودبرات باقیدتاریخ نوشته شده امضاءیامهرمی شود.

شکل قبولی برات:نحوه قبولی برات باتوجه به ماده228ق.ت.باقیدتاریخ درخودبرات وامضانوشته           می شودیعنی روی برات،اگر شخص برات گیرقبولی خودراضمن یک برگه علی حده اعلام نمود،دراین جافقط یک حق مدنی برای شخص دارنده ایجادشده وتعهدامضاکننده درقالب استادتجاری محسوب نشده بلکه برات گیردرقالب وبه منزله یک شخص بدهکاراست.

قبولی برات درظهرورقه:اگر شخص محال علیه قبولی خودرادرظهرورقه اعلام نمایدیابنویسدقبول دارم یاصرفاامضاکند،اصل براین است که شخص امضاکننده قصدانتقال راداشته مگرخلاف آن ثابت شودپس اصل کلی این است که امضاءدلالت برظهرنویسی دارد نه دلیل قبولی.

ماده229ق.ت:هرعبارتی که محال علیه دربرات نوشته امضاءیامهرکند،قبولی محسوب است مگراین که صریحاًعبارت مُشعِربرعدم قبول باشد.

*منظورازنوشتن هرعبارت،نوشته روی سنداست نه ظهرآن.

ماده 233ق.ت:اگرقبولی مشروط به شرط نوشته شودبرات نکول شده محسوب می شودولی مع هذاقبول کننده به شرط درحدودشرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

 *قبولی قسمتی ازبرات،به معنی قبولی به همان میزان مشخص شده است،یعنی محال علیه بیشترازآن مسئول نیست،استثنایی است برااصل تضامنی.

مثال:مبلغ برات 5میلیون است امابرات گیر4میلیون راقبولی می دهد،لذا شخص محال علیه درقبال 4میلیون مسئول است نه کل مبلغ برات.

نکول:عدم قبولی دراین حالت اگرشخص به عنوان برات گیرآن راامضاکرداماوابسته به شرط به این مفهوم است که آن رانکول کرده است.

آثارقبولی:

1-ایجادمسئولیت برای برات گیر.

ماده230ق.ت:قبول کننده برات ملزم است وجه آن راسروعده تادیه نماید.

2-اسقاط حق نکول برای برات گیر.

***ماده249:برات دهنده،کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس هادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

برات گیروصادرکننده هردودربرابردارنده دارای مسئولیت تضامنی می باشند.

ماده235ق.ت:برات بایدبه محض ارائه یامنتهی درظرف 24 ساعت ازتاریخ ارائه قبول یانکول شود.

برات گیربایدتکلیف دارنده برات راحداکثرظرف 24ساعت مشخص نمایدوقبولی یانکول خودرااعلام نماید.

وضعیت تاجرورشکسته که قراراست درقالب برات گیر،برات راقبول نمایدچگونه است؟

ماده422ق.ت:هرگاه تاجرورشکسته فته طلبی داده یابراتی صادرکرده که قبول نشده یابراتی راقبولی نوشته سایراشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یابرات می باشندبایدبارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن رانقداًبپردازندیاتادیه آن رادرسروعده تامین نمایند.

ماده423ق.ت:هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذیل رابنمایدباطل وبلااثرخواهدبود:

بند2:تادیه هرقرض اعم ازحال یاموجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.

بند3:هرمعامله ای که مالی ازاموال منقول یاغیرمنقول تاجر رامقیدنمایدوبه ضررطلبکاران تمام شود.

باتوجه به مواد422و412وبندهای دوم وسوم 423اشخاص تاجربه محض صدورحکم ورشکستگی حق دخالت دراموال خودراازدست می دهند،اگردارنده،براتی رانزدمحال علیه برای قبولی وامضاءببرد،         برات گیرحق قبولی وامضاندارد،لذ ادراین صورت برات خودبه خودنکول شده محسوب می شود.

ماده236ق.ت:نکول برات بایدبه موجب تصدیق نامه ای که رسماًتنظیم می شودمحقق گرد،دتصدیق نامه مزبورموسوم است به اعتراض(پروتست)نکول.

دارنده برات مراجعه نموده به برات گیرواوآن رانکول نموده،دراین جاشخص دارنده برات بایدفرم اعتراض نکول راتنظیم نماید.

ظهرنویسی:

ماهیت اسنادتجاری این است که قابلیت ظهرنویسی دارند.

 ماده245:انتقال برات بوسیله ظهرنویسی به عمل می آید.

جهات ظهرنویسی:

1)به قصدانتقال           2)وکالت دروصول            3)به قصدضمانت

انجام ظهرنویسی صرفابوسیله امضااست،اگردارنده بخواهدازامتیازهای یک سندتجاری استفاده بکندبایددریک سری شرایط ظهرنویسی دقت بکند.

الف:صادرکننده،ب:دارنده،باظهرنویسی انتقال می دهدبه شخص ج واوباامضاانتقال می دهدبه فرد(د)          

شرایط استفاده ازامتیازات ظهرنویسی:(1-شکلی  2-ماهوی)

1-شرایط شکلی:

اولین ومهمترین شرط شکلی:شرط امضا می باشد،حتمابایدظهرنویس امضاکرده باشد،امضاءتنهاموردالزامی است.

درخصوص این که ظهرنویسی الزامابایددرظهرسندصورت بگیردیاخیربین علمای حقوق اختلاف نظراست:

دکترستوده:موافق است ومعتقداست ظهرنویسی الزامابایددرظهرسندباشد،خودعنوان آن راتبیین               می کند،درغیراین صورت به معنی ظهرنویسی نیست.

دکتراسکینی:الزامی به ظهرنویسی،درظهرسندنیست بلکه امضاءمنتقل کننده دلیل برمسئولیت آن است بنابراین تفاوتی درظهرنویسی یاشخص دیگروجوندارد.

رویه فعلی نظریه دکترستوده تهرانی است.

اگرظهریک سندتجاری به واسطه تعددظهرنویسی جایی برای ظهرنویسی مجددنداشته باشدوظهرنویسی به واسطه یک برگ جداگانه باشد،آیادراین مورد،امردلیل برظهرنویسی هست یاخیر؟

درصورتی ظهرنویسی محسوب می گرددکه قصدامضاءکننده مبنی برظهرنویسی باشد.

دومین شرط شکلی: قیدنام منتقل علیه،قیدنام اختیاری است. 

درصورت قیدنام چندحالت ایجادمی شود:

حالت اول:احتمال داردظهرنویسی دروجه شخص معین باشد.

حالت دوم:احتمال داردظهرنویسی سفیدامضاباشد.

درحالت سفیدامضاچندصورت متصوراست؟

***برای دارنده فعلی:

الف:مجدداًبرای انتقال،آن راظهرنویسی می کنند.

ب:بدون دخل وتصرف منتقل می کندبه یدبعدی(بدون امضا)دراین حالت شخصی که امضانکرده فاقدمسئولیت است،لذادارنده جدیدمی توانددارنده فعلی رامکلف به امضانماید.

سومین شرط شکلی تاریخ ظهرنویسی:یعنی فرددرزمان ظهرنویسی سند،تاریخ ظهرنویسی راهم              قیدمی کند،فایده آن بحث بررسی اهلیت است.

ماده248:درخصوص تزویروریاباتاریخ مقدم.

***وضعیت مسئولیت یاعدم مسئولیت بادرج یک سری عبارت هادرزمان ظهرنویسی:

این احتمال وجوددارد،افراددرزمان ظهرنویسی اسنادتجاری یک سری عبارت هایی ازقبیل:

بدون ضمانت،بدون امکان ظهرنویسی مجدد،رادرزمان ظهرنویسی قیدنمایند،دراین حالت وضعیت یک سندتجاری چگونه است؟

**الف:درصورتی که فردقیدمی کندبدون ضمانت،درواقع مسئولیت خودرادرقالب یک ظهرنویس ازبین برده است،به عبارت دیگربرای فرددرقبال امضامسئولیت ایجادنمی شود،دراین صورت دارنده حق مراجعه به ظهرنویس راندارد.

**ب:درصورتی که فردقیدکندبدون امکان ظهرنویسی مجدد،درواقع یک دخل وتصرف درماهیت سندایجاد  می کنددرزمینه انتقال سندومانع انتقال آن می شود.

 2-شرط ماهوی:(رضایت واهلیت)

آثارظهرنویسی:

1-اثر انتقال:اولین ومهمترین ظهرنویسی،اثرانتقال سندتجاری می باشد.

***بحث تضمین هادرظهرنویسی اسنادتجاری چگونه است؟

اگردرزمان صدورسندتجاری شخص دارنده به علت عدم اعتمادبرای یک سندتجاری تضمین بخواهدازطرف مقابل وصادرکننده هم مالی رابه عنوان وثیقه معرفی کند،اگرسندتجاری ظهرنویسی شودآیادارنده که بواسطه ظهرنویسی صاحب سندتجاری است می تواندازاین تضمین بهره مندشود،

مثال:الف:صادرکننده وب:دارنده:شخص ب ازفردالف وثیقه می گیرد،سند منتقل می شودبه شخص ج:دارنده فعلی بوده،آیاشخص ج درصورت عدم وصول سندتجاری می تواندبه استنادقراردادالف وب به وثیقه استنادکند؟

خیر،درظهرنویسی وثیقه ها منتقل نمی شود،بلکه ظهرنویسی محل رامنتقل می کند،این وثیقه صرفاتوافق بین الف وب بوده است،

2-اثربقاءمسئولیت:دارنده سندتجاری همیشه حق مراجعه به تمامی یدهای ماقبل خودرادارد،زیرامسئولیت تضامنی است،لذاآخرین نفرمی تواندبه هریک ازآن هامراجعه کند.

دراین مثال:درمرحله اول شخص(ج)مسئول است،امامسئولیت نهایی ندارد.

اصل عدم توجه به ایرادات درحقوق تجارت.

ماده249ق.ت:برات دهنده کسی،که برات راقبول کرده وظهرنویس هاوضامنین دربرابردارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

***استثنائات عدم مسئولیت فردامضاءکننده سند:

دراین صورت ایرادازناحیه شخص پذیرفته خواهد شدوفردباتوجه به این که سندراامضاءکرده ولی فاقدمسئولیت است.

الف:ایرادشکلی:

1-ایرادترتیبی،عدم رعایت ترتیب تاریخ صدورسندوظهرنویسی آن است.

مثال:صدورسنددرتاریخ15/8/90اماظهرنویسی درتاریخ14/4/90 قیدشده است.

2-فقدان یاعدم وجودشرایط شکلی درماد223:

درصورتی که هریک ازاین شرایط درسندنباشدمسئولیت ازبین می رودوسندفاقداعتبارمی گردد.

ب:شرایط ماهوی:

1-اهلیت:افراددرصورتی که درزمان ظهرنویسی فاقداهلیت بوده باشند،ازمسئولیت مبری می گردند.

2-استنادبه تهاتر:اگربخواهدصادرکننده باتهاترمسئولیت راازخودساقط کنددادگاه بایدبه آن توجه کند.

مثال:فرد(الف)به عنوان ظهرنویس،ظهریک سندتجاری راامضامی کندامابه موجب یک قراردادجداگانه بادارنده(ب)به میزان مبلغ سندازدارنده طلبکاراست،دراین جاچون دوطرف درمقابل هم طلبکاروبدهکار        می باشندکه درارتباط باهمان موضوع می باشد،تهاترشکل می گیردودرصورت اثبات ظهرنویس،فاقدمسئولیت می گردد.

ظهرنویسی به قصدوکالت:قصدظهرنویس انتقال نیست بلکه به موجب این امضادارنده سند،به دارنده فعلی امکان می دهدتاسندتجاری رابه حساب اودریافت نماید.

شخص(الف)صادرکننده،فرد(ب)دارنده وظهرنویس،وکالت وصول سندرامی دهدبه فرد(ج)،شکل نوشته بایددلالت کندبروصول.

ماده247ق.ت:ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است مگراین که ظهرنویس وکالت دروصول راقیدنموده باشدکه دراین صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی والاقتضاءحق اعتراض واقامه دعوابرای وصول خواهدداشت جزدرمواردی که خلاف این دربرات تصریح شده باشد.

 درماده247یک سری اختیارات برای شخص وکیل درنظرگرفته است حتی حق طرح دعواهم دارد.

نکته:

1-صادرکننده(الف)دربرابر شخص وکیل حق استنادبه تهاترراندارد.

2-وکالت دروصول به موجب فوت یاحجرموکل باطل می شود.

سوال:آیاشخص وکیل حق ظهرنویسی مجددسندتجاری رادارد؟

خیرحق ظهرنویسی چه وکالت وچه انتقال راندارد،دلیل درماده247احصاشده است.

ظهرنویسی جهت وثیقه(تضمین):زمانی است که افرادمراجعه می کنندبه بانک هاجهت دریافت وام که به موجب آن شخص دارنده چکی صادرمی کنددرظهرآن عنوان وثیقه راقیدمی کندکه درصورت عدم پرداختن وام درمهلت مقرربانک بتواندمبلغ راوصول نماید.

ضمانت:

1-ازلحاظ شکلی تفاوتی بین ظهرنویسی وضمانت وجودندارد،هردوبایددرظهرسندشکل بگیرد.

2-ضمانت هم فقط باامضاءصورت می گیرد.

***مقایسه ضمانت درحقوق مدنی وحقوق تجارت:

قانون تجارت تعریفی ازضمانت دراسنادتجاری ندارد،مهم ترین تفاوت بین ضمانت تجاری ومدنی این است که درحقوق تجارت ضم ذمه به ذمه است ودرحقوق مدنی نقل ذمه به ذمه است.


 

: مرتبه
[ بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ ] [ ۲۳:۵۱ بعد از ظهر ] [ محمدشریف دامن پاک ]
درباره وبلاگ